Behandelvoorwaarden


Behandelvoorwaarden 2018

Afspraak / verhindering
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch (06 11 256 261) of via de mail contact opnemen.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd of wilt deze annuleren, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch via het telefoonnummer 06 11 256 261 af te zeggen. Let op: afspraken kunnen niet worden geannuleerd of verzet per e-mail of sms. Bij niet tijdige annulering is Diëtistepraktijk Louise Groot helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door uw verzekering vergoed.

Diëtistepraktijk Louise Groot draagt waar mogelijk zorg voor de continuïteit van uw behandeling bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van uw diëtist.

Diëtistepraktijk Louise Groot behoudt zich het recht een behandeling af te breken.

Betaling
De facturering en debiteurenadministratie geschieden rechtstreeks aan zorgverzekeraars via internetportaal Vecozo. Indien u geen recht (meer) heeft op een vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur. U betaalt in dat geval het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum op ING betaalrekening NL29 INGB 0006 1195 19  ten name van LM Groot met vermelding van het factuurnummer. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen het gestelde termijn behoudt Diëtistepraktijk Louise Groot zich het recht om een wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer u in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij u in rekening gebracht. Diëtistepraktijk Louise Groot behoudt zich het recht de behandeling af te breken wanneer u in gebreke blijft.

Materiaal
Het is niet toegestaan om het materiaal van Diëtistepraktijk Louise Groot te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits u hiertoe toestemming heeft verkregen van Diëtistepraktijk Louise Groot.

Huisbezoek
Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar de locatie van Diëtistepraktijk Louise Groot te komen, kan de diëtist bij u thuis langskomen. U dient dan wel een verwijzing te hebben, waarop het verzoek voor een huisbezoek met ja is aangevinkt. Een familielid of een wijkverpleegkundige zou ook een verwijzing voor u kunnen verzorgen. Vervolgens krijgt u aan huis het dieetadvies.

Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent Algemene vordering gegevensbescherming. Diëtistepraktijk Louise Groot handelt conform deze wet. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt daarbij in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van uw behandeling.

Klachten
Diëtistepraktijk Louise Groot streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht u desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over uw behandeling dan stel ik het zeer op prijs dat u hierover contact met mij opneemt. Uw klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen met u wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Diëtistepraktijk Louise Groot niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diëtistepraktijk Louise Groot.

Adviezen gegeven door Diëtistepraktijk Louise Groot worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Diëtistepraktijk Louise Groot geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.

 

GROOT in de praktijk | Diëtistepraktijk Louise Groot, Dwingel 3, 1648 JM DE GOORN | 06-11256261 | info@dietistepraktijklouisegroot.nl